ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 
1. นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัท ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไขเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง บริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

1) กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ

2) กรณีซ่อมเคลมปกติ ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน 7 วันแล้ว (เริ่มนับจากวันที่เซ็นรับสินค้าเป็นวันแรก) แต่ไม่เกินระยะเวลาการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม โดยการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขภายใน 30 วันทำการโดยประมาณ

3) กรณีซ่อมเครมสินค้าที่อยู่ในประกันแต่มีการใช้งานผิดวิธี ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสินค้า ถือว่าสินค้านั้นขาดประกันทันที่ จะถูกคิดค่าบริการค่าซ่อมและอะไหล่รวมถึงค่าบริการจัดส่ง


2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อเกิดสภาพผิดปกติ ดังนี้

2.1. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพ

2.2. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง

2.3. วอยด์รับประกันมีรอยฉีกขาด

2.4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดวัถุประสงค์การใช้งานของสินค้า หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

2.5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ความเสียหายจากสัตว์ เป็นต้น

2.6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท

2.7. ความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัท


3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

บริษัทจะรับประกันสินค้าโดยนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือได้รับสินค้าจากขนส่ง และมีอายุการรับประกัน ดังรายการต่อไปนี้

3.1. สินค้าแต่ละหมวดหมู่จะมีระยะเวลาการรับประกันไม่เท่ากัน โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด Line : @tfspower โทร : 062-171-5610


4. ลำดับขั้นตอนในการเคลม

4.1. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ

4.2. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน

4.3. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท จะแจ้งกำหนดการรับสินค้าใหม่โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ

4.4. ทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้ หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเปคใกล้เคียง รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน


5. ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

5.1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับร้านติดตั้ง/ตัวแทนจำหน่าย เพื่อนัดหมายเข้าตรวจสอบ

5.2. เตรียมใบรับประกันหรือใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกัน

5.3. รอแจ้งกำหนดการเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


เงื่อนไขการคืนสินค้า

     1. บริษัท ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

     2. กรณีคืนเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ

Powered by MakeWebEasy.com