ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 • สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก บริษัท ทีเอฟเอส พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด จะได้รับการรับประกันคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ หรือตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์สินค้า

 • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

2. ระยะเวลารับประกัน

 • ระยะเวลารับประกันสินค้าจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารแนบ หรือสอบถามจากพนักงานขาย

 • การรับประกันจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ซึ่งจะต้องมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

3. เงื่อนไขการรับประกัน

 • สินค้าที่นำมาขอรับบริการตามการรับประกันจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท ฯ หรือภัยธรรมชาติ

 • ลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องเมื่อนำสินค้ามาขอรับบริการ

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริม หรือความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปกติ

4. ขั้นตอนการขอรับบริการ

 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าพร้อมหลักฐานการซื้อมาติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร : 02-106-0711 ไลน์ @tfspower

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสินค้าและพิจารณาการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกัน

 • หากสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัท ฯ จะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสินค้า

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การยกเว้นการรับประกัน

 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน

 • สินค้าที่มีสภาพเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท หรือภัยธรรมชาติ

 • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก บริษัท ทีเอฟเอส พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

 • สินค้าที่ไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง

เงื่อนไขการคืนสินค้า
 • บริษัท ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

 • กรณีคืนเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการติดตั้ง และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเท่านั้น บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 15 วันทำการโดยประมาณ

Powered by MakeWebEasy.com